XAML.

1. XAML là gì?
XAML (Extensible Application Markup Language) là một ngôn ngữ dạng khai báo. Bạn có thể tạo ra các phần tử đồ họa (UI) với những khai báo thông qua thẻ trong XAML. Sau đó bạn có thể dùng file mã lệnh tách biệt của nó (code-behind) để trả về những sự kiện và điều khiển những đối tượng mà bạn định nghĩa trong XAML.
2. Khai báo đối tượng.
Có 2 cách:
2.1 Khai báo trực tiếp:
Sử dụng thẻ đóng-mở để khai báo một đối tượng như trong XML.
2.2 Khai báo gián tiếp:
Sử dụng giá trị trực tiếp để khai báo đối tượng. Bạn có thể sử dụng cú pháp này để thiết lập giá trị của thuộc tính.
3. Thiết lập các đặc tính cho đối tượng.
3.1 Sử dụng cú pháp theo thuộc tính:
Ví dụ: <Rectangle Width="100" Height="100" Fill="Blue" />
3.2 Sử dụng cú pháp theo đặc tính thành phần (element):
Ví dụ:
<Rectangle Width="100" Height="100">
       <Rectangle.Fill>
               <SolidColorBrush Color="Blue"/>
       </Rectangle.Fill>
</Rectangle>
3.3 Sử dụng cú pháp theo nội dung:
Ví dụ: xét đặc tính Text cho đối tượng TextBlock (giống như đối tượng Label trong Window Form, Web Form)
<TextBlock>
        Hello!
</TextBlock>
3.4 Sử dụng theo một tập hợp:
Có khá nhiều cách khác nhau để thể hiện tập hợp trong XAML. Nó có thể xuất hiện ở phần đầu của XAML cho phép bạn xét những đặc tính chỉ đọc (read-only) của đối tượng.
(Updating…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.