Vẽ đoạn thẳng trong WPF.

Một minh họa cho việc vẽ đoạn thẳng:

Đoạn mã XAML cho ví dụ trên:


<Window x:Class="FirstWPFApp.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="Doan thang" Height="338" Width="324">
    <Canvas Height="300" Width="300">
        <Line X1="10" Y1="10" X2="50" Y2="50" Stroke="Black" StrokeThickness="4" />
        <Line X1="10" Y1="50" X2="150" Y2="50" Canvas.Left="100" Stroke="Blue" StrokeThickness="4" StrokeDashArray="4 1" />
    </Canvas>
</Window>


Thông thường ta chọn layout là Canvas để chứa các đối tượng đồ họa vì nó cho phép đặt các đối tượng bên trong theo vị trí tuyệt đối. Trong ví dụ trên, thẻ <Line /> dùng để định nghĩa một đoạn thẳng. Một số thuộc tính cơ bản trong thẻ này:
       X1="10" Y1="10": tọa độ đỉnh thứ nhất là (10, 10)
       Stroke="Black": màu của đoạn thẳng.
       StrokeThickness="4": độ dày của đoạn thẳng là 4 pixel.
       StrokeDashArray="4 1": đoạn thẳng được tô theo nét đứt, cứ 4 pixel có màu thì 1 pixel là khoảng trắng.
Ví dụ trên chỉ vẽ một đoạn thẳng đơn, các bạn có thể vẽ một chuỗi các đoạn thẳng liên tiếp nhau bằng cách dùng polyline. Các bạn có thể tìm hiểu thẻ <PolyLine /> để thực hiện.
Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.