Đồ thị (tiếp).

Như đã hẹn lần trước, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng vẽ đồ thị hoàn chỉnh. Bài này sử dụng lại những lớp đã được xây dựng từ bài trước và thêm một số lớp khác để hỗ trợ thêm.
Chúng ta sẽ thêm các lớp sau:

4. ChartStyleGridlines: (kế thừa từ lớp ChartStyle)


public class ChartStyleGridlines : ChartStyle
    {
        private Canvas textCanvas;
        private bool isXGrid = true;
        private bool isYGrid = true;
        private Brush gridlineColor = Brushes.LightGray;
        private GridlinePatternEnum gridlinePattern;
        private string title;
        private string xLabel;
        private string yLabel;
        private double xTick = 1;
        private double yTick = 0.5;
        private double leftOffset = 20;
        private double bottomOffset = 15;
        private double rightOffset = 10;
        private Line gridLine = new Line();

        public ChartStyleGridlines()
        {
            title = "Title";
            xLabel = "X Asis";
            yLabel = "Y Asis";
        }

        public string Title
        {
            get { return title; }
            set { title = value; }
        }

        public string XLabel
        {
            get { return xLabel; }
            set { xLabel = value; }
        }

        public string YLabel
        {
            get { return yLabel; }
            set { yLabel = value; }
        }

        public GridlinePatternEnum GridlinePattern
        {
            get { return gridlinePattern; }
            set { gridlinePattern = value; }
        }

        public double XTick
        {
            get { return xTick; }
            set { xTick = value; }
        }

        public double YTick
        {
            get { return yTick; }
            set { yTick = value; }
        }

        public Brush GridlineColor
        {
            get { return gridlineColor; }
            set { gridlineColor = value; }
        }

        public Canvas TextCanvas
        {
            get { return textCanvas; }
            set { textCanvas = value; }
        }

        public bool IsXGrid
        {
            get { return isXGrid; }
            set { isXGrid = value; }
        }

        public bool IsYGrid
        {
            get { return isYGrid; }
            set { isYGrid = value; }
        }

        public void AddChartStyle(TextBlock tbTitle, TextBlock tbXLabel, TextBlock tbYLabel)
        {
            Point pt = new Point();
            Line tick = new Line();
            double offset = 0;
            double dx, dy;
            TextBlock tb = new TextBlock();

            tb.Text = Xmax.ToString();
            tb.Measure(new Size(double.PositiveInfinity, double.PositiveInfinity));
            Size size = tb.DesiredSize;
            rightOffset = size.Width / 2 + 2;

            for (dy = Ymin; dy <= Ymax; dy += YTick)
            {
                pt = NormalizePoint(new Point(Xmin, dy));
                tb = new TextBlock();
                tb.Text = dy.ToString();
                tb.TextAlignment = TextAlignment.Right;
                tb.Measure(new Size(double.PositiveInfinity, double.PositiveInfinity));
                size = tb.DesiredSize;
                if (offset < size.Width)
                    offset = size.Width;
            }
            leftOffset = offset + 5;

            Canvas.SetLeft(ChartCanvas, leftOffset);
            Canvas.SetBottom(ChartCanvas, bottomOffset);
            ChartCanvas.Width = TextCanvas.Width – leftOffset – rightOffset;
            ChartCanvas.Height = textCanvas.Height – bottomOffset – size.Height / 2;
            Rectangle chartRect = new Rectangle();
            chartRect.Stroke = Brushes.Black;
            chartRect.Width = ChartCanvas.Width;
            chartRect.Height = ChartCanvas.Height;
            ChartCanvas.Children.Add(chartRect);

            if (IsYGrid == true)
            {
                for (dx = Xmin + XTick; dx < Xmax; dx += XTick)
                {
                    gridLine = new Line();
                    AddLinePattern();
                    gridLine.X1 = NormalizePoint(new Point(dx, Ymin)).X;
                    gridLine.Y1 = NormalizePoint(new Point(dx, Ymin)).Y;
                    gridLine.X2 = NormalizePoint(new Point(dx, Ymax)).X;
                    gridLine.Y2 = NormalizePoint(new Point(dx, Ymax)).Y;
                    ChartCanvas.Children.Add(gridLine);
                }
            }

            if (isXGrid == true)
            {
                for (dy = Ymin + YTick; dy < Ymax; dy += YTick)
                {
                    gridLine = new Line();
                    AddLinePattern();
                    gridLine.X1 = NormalizePoint(new Point(Xmin, dy)).X;
                    gridLine.Y1 = NormalizePoint(new Point(Xmin, dy)).Y;
                    gridLine.X2 = NormalizePoint(new Point(Xmax, dy)).X;
                    gridLine.Y2 = NormalizePoint(new Point(Xmax, dy)).Y;
                    ChartCanvas.Children.Add(gridLine);
                }
            }

            for (dx = Xmin; dx <= Xmax; dx += XTick)
            {
                pt = NormalizePoint(new Point(dx, Ymin));
                tick = new Line();
                tick.Stroke = Brushes.Black;
                tick.X1 = pt.X;
                tick.Y1 = pt.Y;
                tick.X2 = pt.X;
                tick.Y2 = pt.Y – 5;
                ChartCanvas.Children.Add(tick);

                tb = new TextBlock();
                tb.Text = dx.ToString();
                tb.Measure(new Size(double.PositiveInfinity, double.PositiveInfinity));
                size = tb.DesiredSize;
                TextCanvas.Children.Add(tb);
                Canvas.SetLeft(tb, leftOffset + pt.X – size.Width / 2);
                Canvas.SetTop(tb, pt.Y + 2 + size.Height / 2);
            }

            for (dy = Ymin; dy <= Ymax; dy += YTick)
            {
                pt = NormalizePoint(new Point(Xmin, dy));
                tick = new Line();
                tick.Stroke = Brushes.Black;
                tick.X1 = pt.X;
                tick.Y1 = pt.Y;
                tick.X2 = pt.X + 5;
                tick.Y2 = pt.Y;
                ChartCanvas.Children.Add(tick);

                tb = new TextBlock();
                tb.Text = dy.ToString();
                tb.Measure(new Size(double.PositiveInfinity, double.PositiveInfinity));
                size = tb.DesiredSize;
                TextCanvas.Children.Add(tb);
                Canvas.SetRight(tb, ChartCanvas.Width + 10);
                Canvas.SetTop(tb, pt.Y);
            }

            tbTitle.Text = Title;
            tbXLabel.Text = XLabel;
            tbYLabel.Text = YLabel;
        }

        public void AddLinePattern()
        {
            gridLine.Stroke = GridlineColor;
            gridLine.StrokeThickness = 1;
            switch (GridlinePattern)
            {
                case GridlinePatternEnum.Dash:
                    gridLine.StrokeDashArray = new DoubleCollection(new double[2] { 4, 3 });
                    break;
                case GridlinePatternEnum.Dot:
                    gridLine.StrokeDashArray = new DoubleCollection(new double[2] { 1, 2 });
                    break;
                case GridlinePatternEnum.DashDot:
                    gridLine.StrokeDashArray = new DoubleCollection(new double[4] { 4, 2, 1, 2 });
                    break;
            }
        }

        public enum GridlinePatternEnum
        {
            Solid = 1,
            Dash = 2,
            Dot = 3,
            DashDot = 4
        }
    }


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.