Sống với hiện tại, bỏ qua quá khứ…

Tôi chợt nhìn qua cửa sổ và thấy phiến đất sét in mấy dấu chân khủng long trong khu vườn nhà…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s