XML Introduction

XML được viết tắt từ cụm từ Extensible Markup Language và là một ngôn ngữ đánh dấu được dùng để mô tả dữ liệu. Thông thường dữ liệu XML cũng được gọi là tài liệu XML. Không giống như HTML (HyperText Markup Language) là tập trung vào cách trình bày dữ liệu (present data), XML tập trung vào cách diễn tả dữ liệu (represent data). XML bao gồm các thẻ tag do người dùng định nghĩa, nghĩa là bạn có thể thoải mái định nghĩa và sử dụng các thẻ tag theo ý mình trong tài liệu XML. XML được công nhận bởi World Wide Web Consortium (W3C) vào tháng 2 năm 1998. Một cách tự nhiên, thực tế này đã đóng góp rất nhiều trong ngành công nghiệp phần mềm.

Bây giờ bạn để có một cái nhìn tổng quát về XML, hãy xem một tài liệu XML đơn giản sau đây:

simple-xml

Có nhiều quy định trong việc tạo ra tài liệu XMl như thế này và chúng ta sẽ thảo luận về nó trong các phần sau.

* Lợi ích của XML: Tại sao XML lại trở nên phổ biến? Uhm, câu hỏi này có rất nhiều câu trả lời và tôi sẽ trình bày một số điểm quan trọng.

XML là một chuẩn trong công nghiệp phần mềm. Như đã nói ở trên, XML được đề xuất bởi W3C. Điều này có nghĩa rằng nó là một chuẩn được quản lý bởi một nhà cung cấp độc lập.

XML tự mô tả chính nó. Bởi vì các thẻ tag đánh dấu, chúng có thể được đọc nhiều hơn so với các tập tin CSV (comma-separated values).

XML có khả năng mở rộng. Các ngôn ngữ đánh dấu chẳng hạn như HTML có mộ tập hợp các thẻ tag và các thuộc tính nhất định – bạn không thể thêm thẻ của mình vào. Mặt khác, XML cho phép bạn định nghĩa các thẻ đánh dấu của chính bạn vào.

XML có thể được xử lý một cách dễ dàng. Theo truyền thống, định dạng CSV là cách phổ biến để trình bày và chuyển dữ liệu. Tuy nhiên, để xử lý sữ liệu như vậy, bạn cần phải biết chính xác vị trí của dấu “,” hoặc bất kì dấu phân cách nào được sử dụng. Điều này làm cho việc đọc và ghi dữ liệu trở nên khó khăn. Ngược lại, các tài liệu XML có thể được xử lý bằng một phần của phần mềm được gọi là parser. Vì các tại liệu XML sử dụng các thẻ tag đánh dấu, một parser có thể đọc chúng một cách dễ dàng.

XML có thể được dùng để chuyển đổi dữ liệu một cách dễ dàng. Các ứng dụng cross-platform và cross-vendor tích hợp luôn luôn khó và thách thức. Dữ liệu chuyển đổi trong các hệ thống phức tạp là một vấn đề lớn trong những ứng dụng như thế này. Bằng việc sử dụng XML như một định dạng dữ liệu chuyển đổi làm cho vấn đề trở nên đơn giản hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.