Nội dung tài liệu XML

I. Nội dung tài liệu XML: gồm 2 phần

Nội dung chính: hệ thống các thẻ đánh dấu (có hoặc không có nội dung) tương ứng với các thông tin biểu diễn.

Nội dung phụ: hệ thống các thẻ khác có ý nghĩa bổ sung, tăng cường một số thông tin về tài liệu XML. Các thẻ này giúp cho việc sử dụng, xử lý trên tài liệu XML tốt hơn trong một số trường hợp nhất định. Các thẻ bên trong nội dung phụ bao gồm:

  • Thẻ khai báo tham số,
  • Thẻ chỉ thị xử lý.
  • Thẻ ghi chú.
  • Thẻ CDATA.
  • Thẻ khai báo cấu trúc.
  • Thẻ khai báo thực thể.

II. Các thẻ khai báo:

1. Thẻ khai báo tham số: cho phép mô tả thêm một số thông tin chung (tham số) về tài liệu XML ngoài các thông tin đã biểu diễn trong nội dung chính.

Dạng khai báo chung như sau:

                        <?xml Ten_1=“Gia_tri_1” Ten_2=“Gia_tri_2” … ?>

Trong đó, Ten_1, Ten_2,… là các tên của các tham số; Gia_tri_1, Gia_tri_2,… là giá trị tương ứng. Cho đến nay, có 3 tham số dược dùng là version, encoding và standalone. Tham số version bắt buộc phải có nếu các tham số khác được sử dụng.

– Tham số version: khai báo về phiên bản của định chuẩn XML được sử dụng. Ví dụ:

                       <?xml version=“1.0” ?>

– Tham số encoding: khai báo về cách mã hóa các kí tự trong tài liệu. Ví dụ:

                       <?xml version=“1.0” encoding=“utf-8” ?>

– Tham số standalone: khai báo về liên kết của tài liệu XML và các tài liệu khác. Tham số này chỉ có 2 giá trị hợp lệ là “yes” hoặc “no”. Giá trị mặc định là “no”. Ví dụ: tài liệu XML có liên lết với các tài liệu khác

                       <?xml version=“1.0” standalone=“yes” ?>

2. Thẻ chỉ thị xử lý: ý nghĩa chung của các thẻ này là cho phép mô tả thêm một số thông tin (liên quan đến xử lý) về tài liệu XML có ý nghĩa riêng với một công cụ xử lý nào đó. Đây chính là một phương pháp cho phép mở rộng, bổ sung các xử lý riêng vào một lớp tài liệu XML cùng thuộc một hệ thống phân lớp nào đó.

Dạng khai báo chung như sau: <? Bo_xu_ly Du_lieu ?>

Trong đó, Bo_xu_ly là kí hiệu cho bộ xử lý sẽ tiến hành một số xử lý nào đó trên tài liệu XML. Du_lieu là thông tin được gửi đến Bo_xu_ly.

Ví dụ:

                        <?xml-stylesheet type=“text/css” href=“Dinh_dang.css” ?>

là thẻ chỉ thị cần xử lý định dạng thể hiện tài liệu XML với “chương trình định dạng” theo ngôn ngữ css được lưu trữ bên trong tập tin Dinh_dang.css Thẻ này có ý nghĩa đối với các trình duyệt web như IE, Netscape, Firefox, Chrome…

3. Thẻ ghi chú: cho phép bổ sung các thông tin ghi chú có ý nghĩa đối với con người và hoàn toàn không có ý nghĩa đối với các hệ thống xử lý tài liệu XML.

Dạng khai báo chung như sau: <–Nội dung ghi chú –>

4. Thẻ CDATA: có ý nghĩa yêu cầu các bộ phận phân tích tài liệu XMLbỏ qua và không phân tích vào nội dung bên trong của thẻ này. Tác dụng của thẻ là cho phép sử dụng trực tiếp bên trong thẻ một số kí hiệu không được sử dụng bên ngoài như “<”, “>”,…

Dạng khai báo chung như sau: <![CDATA[Nội dung]]>

* Thẻ khai báo cấu trúc được trình bày trong phần này.

* Thẻ khai báo thực thể được trình bày trong phần này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.