Cài đặt VS 2005/2008 extensions for SharePoint trên Windows XP/Vista/7

Đây là những extension mà Microsoft đã tạo ra cho các lập trình viên để phát triển các ứng dụng SharePoint bao gồm các project template của Visual Studio cho Web Part, site definition, list definition và các chương trình độc lập, SharePoint Solution Generator. Để có thể sử dụng chúng, đầu tiên bạn cần phải cài đặt chúng. Bạn sẽ gặp vấn đề vài cài đặt nếu như bạn đang sử dụng các hệ điều hành không phải là dành cho server.

Để tránh việc này, điều duy nhất bạn có thể làm (rất dễ) là thay đổi registry trong máy của bạn.

Bạn chọn Run –> gõ regedit. Sau đó các bạn chỉnh lại như sau:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0]
"Sharepoint"="Installed"

Nếu trong đó có phần nào chưa có, bạn có thể thêm vào một cách dễ dàng.

Chúc các bạn thành công với SharePoint.

Nguồn: link.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.