Yêu cầu cấu hình cài đặt SharePoint 2010

Điều thay đổi lớn trong phiên bản SharePoint 2010 so với 2007 là nó chỉ chạy trên hệ điều hành 64 bit cho tất cả các server farm và database server.

Phần cứng:

Thành phần

Tối thiểu cần đáp ứng

Vi xử lý 64 bit, 4 cores, 3GHz
RAM 4GB đối với lập trình viên
8GB để triển khai hệ thống trên server
Dung lượng lưu trữ 80GB
Tăng thêm dung lượng ổ cứng cho công việc backup cũng như cập nhật phiên bản sau này

Tham khảo thêm tại địa chỉ sau: link.

Phần mềm:

– Nếu bạn sử dụng SQL Server 2005 SP3, bạn cần phải cài đặt gói Cumulative Update 3 dành cho phiên bản này. Download tại địa chỉ: http://support.microsoft.com/kb/967909

– Nếu bạn sử dụng SQL Server 2008 SP1, bạn cần cài đặt gói CU2. Download tại địa chỉ: http://support.microsoft.com/kb/970315

– Nếu bạn sử dụng dịch vụ Access Services, bạn cần phải cài đặt SQL Server 2008 R2 Reporting Services Add-in for SharePoint Technologies.

– Nếu bạn sử dụng Windows Server 2008 và Windows PowerShell 1.0, hãy gỡ bỏ phiến bản 1.0 trước khi cài đặt phiên bản Windows PowerShell 2.0 CTP3.

Một cải tiến trong việc cài đặt SharePoint 2010 là công cụ Microsoft SharePoint Products and Technologies Preparation Tool. Công cụ này giúp bạn cài đặt những phần mềm cần thiết trước khi bạn cài SharePoint 2010, tuy nhiên bạn cần phải kết nối máy tính với internet khi sử dụng công cụ này để tải về những phần cần thiết trong quá trình cài đặt.

Mô trường

Tối thiểu

Front-end Web/ Application Server trên một farm
 • Windows Server 2008 Standard x64 SP2 hoặc Windows Server 2008 x64 R2
 • Web Server IIS role
 • Application Server role
 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
 • Windows Identity Framework
 • Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)
 • Microsoft Filter Pack 2.0
 • Microsoft Chart Control
 • Windows PowerShell 2.0 CTP3
 • SQL Server 2008 Native Client
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET
 • ADO.NET Data Services v1.5 CTP2
Máy client
 • Microsoft Silverlight 3
 • Trình duyệt được hỗ trợ
Database Server trên 1 farm SQL Server 2005 x64 SP3 hoặc SQL Server 2008 x64 SP1
Lập trình Microsoft Windows Vista x64 SP1 hoặc Windows 7 x64
Stand-alone server
 • Windows Server 2008 Standard x64 SP2 hoặc SQL Server 2008 Standard x64 R2
 • Windows Server 2008 với phiên bản vá lỗi Windows Communication Foundation (WCF) (Phiên bản dành cho Windows Server 2008)
 • Web Server IIS role
 • Application Server role
 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
 • SQL Server 2008 x64 Express SP1
 • Windows Identity Foundation
 • Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)
 • Microsoft Filter Pack 2.0
 • Microsoft Chart Control
 • Windows PowerShell 2.0 CTP3
 • SQL Server 2008 Native Client
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADODM.NET
 • ADO.NET Data Services Update

(Tham khảo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.