Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt MVVM Light Toolkit cho Visual Studio

1. Giới thiệu:

Mục đích chính của bộ công cụ này là giúp tăng tốc việc tạo và phát triển các ứng dụng dựa trên mô hình MVVM trong WPF, Silverlight và Windows Phone 7.

Tương tự như những công cụ MVVM khác, công cụ này giúp bạn tách biệt View từ Model tạo ra các ứng dụng rõ ràng và dễ dàng bảo trì và mở rộng sau này hơn.

Bộ công cụ này có một điểm nhấn đặc biệt “blendability” của ứng dụng được tạo ra (chằng hạn như cho phép mở và chỉnh sửa giao diện của ứng dụng trong trong Expression Blend).

2. Cài đặt:

mvvm_light_1

Trước khi thực hiện việc cài đặt, các bạn vào đường link sau để download bộ cài đặt của MVVM Light Toolkit.

* Một số yêu cầu bắt buộc phải có trước khi thực hiện việc cài đặt MVVM Light Toolkit:

   – Đối với ứng dụng Windows Presentation Foundation 4:

     + Visual Studio 2010

     + .NET 4 (tự động được cài đặt khi bạn cài Visual Studio 2010)

     + (nên có) Expression Blend 4

   – Đối với ứng dụng Windows Presentation Foundation 3:

     + Visual Studio 2008 và Service Pack 1

     + .NET 3.5 SP1 (tự động được cài đặt khi bạn cài Visual Studio 2008)

     + (nên có) Expression Blend 3

   – Đối với ứng dụng Silverlight 4:

     + Visual Studio 2010

     + Silverlight tools for Visual Studio 2010

     + Silverlight 4 (để chạy ứng dụng, được cài đặt tự động khi bạn cài Visual Studio 2010)

     + (nên có) Expression Blend 4

   – Đối với ứng dụng Silverlight 3:

     + Visual Studio 2008 và Service Pack 1

     + Silverlight tools for Visual Studio 2008

     + Silverlight 3

     + (nên có) Expression Blend 3

   – Đối với ứng dụng Windows Phone 7:

     + (tùy chọn) Visual Studio 2010

     + Windows Phone Developer Tools

     + (nên có) Expression Blend 4

     + Microsoft Expression Blend Add-in Preview for Windows Phone

* Cài đặt:

– Lưu ý quan trọng: mở khóa các tập tin.

unblock_fileKhi một tập tin được download về (đối với Windows Vista và Windows 7), thì nó sẽ được đánh dấu là không an toàn bởi hệ thống. Nếu tập tin này ở định dạng zip, bạn phải mở khóa tập tin này trước khi bạn giải nén nó. Để làm được việc này, bạn làm theo các bước sau:

     + Chuyển đển đường dẫn chứa tập tin vừa download về

     + Click phải vào tập tin đó và chọn Properties

     + Trong mục General, nhấn vào nút Unblock.

.

 

– Cài đặt các binary:

     + Lưu tập tin zip trên máy (V3)

     + Mở khóa tập tin

     + Click phải vào tập tin và chọn Extract All

     + Copy và chép vào thư mục Program Files trong ổ đĩa C (Thư mục sau khi giải nén: C:\Program Files\Laurent Bugnion (GalaSoft)\Mvvm Light Toolkit\Binaries)

– Cài đặt các template cho Visual Studio:

     + Trong Visual Studio, kiểm tra nơi lưu trữ các template bằng cách Tools/Options/Projects and Solutions

mvvm_light_2

     + Lưu tập tin zip trên máy (V3 –> 2008, V3 –> 2010)

     + Mở khóa tập tin

     + Click phải lên tập tin và giải nén

     + Copy sang đường dẫn trong khung đỏ phía trên.

– Cài đặt Snippet cho Visual Studio:

     + Trong Visual Studio, kiểm tra nơi lưu trữ các snippet bằng cách Tools/Code Snippets Manager/My Code Snippets

mvvm_light_3

     + Lưu tập tin zip lên máy (V3)

     + Click phải vào tập tin và giải nén

     + Sao chép sang đường dẫn như đã kiểm tra ở trên

– Cài đặt các template cho Expression Blend:

     + Lưu tập tin zip lên máy (V3)

     + Mở khóa tập tin

     + Click phải lên tập tin và giải nén

     + Sao chép sang đường dẫn khi cài đặt Expression tạo ra c:\users\[username]\Documents\Expression

* Kiểm tra việc cài đặt:

– Khởi động Visual Studio

– Chọn File/New Project

– Bạn sẽ thấy các mẫu project MVVM Light  trong mục Visual C#/My Templates trong hộp thoại New Project.

– Tạo một project MVVM Light mới

Trong Visual Studio 2008

mvvm_light_4

Trong Visual Studio 2010

mvvm_light_5

mvvm_light_6

– Đảm bảo các tập tin dll được tham chiếu đến đúng:

     + WPF 4: GalaSoft.MvvmLight.WPF4.dll và GalaSoft.MvvmLight.Extras.WPF4.dll

     + Silverlight 4: GalaSoft.MvvmLight.SL4.dll và GalaSoft.MvvmLight.Extras.SL4.dll

     + Windows Phone 7:GalaSoft.MvvmLight.WP7.dll và GalaSoft.MvvmLight.Extras.WP7.dll

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.