Command

Khái niệm:

Đóng gói một request như một đối tượng, bằng cách đó cho phép bạn tham số hóa các client với các request khác nhau, các queue và log request, và hỗ trợ các hoạt động (operation) có thể “undo”.

Mức độ sử dụng: khá cao

UML Class Diagram

command_class_diagram

Những lớp và/hoặc đối tượng trong mẫu thiết kế này:

Command (Command): khai báo một interface cho việc thực thi một operation.

ConcreteCommand (CalculatorCommand):

+ định nghĩa một sự kết buộc giữa một đối tượng Receiver và một hành động.

+ thực thi Excute bằng việc gọi (các) operation đang hoãn trên Receiver.

Client (CommandApp): tạo ra một đối tượng ConcreteCommand và thiết lập receiver của nó.

Invoker (User): yêu cầu thực hiện request.

Receiver (Calculator): biết cách thực thi các operation liên quan đến việc thực hiện request.

Command: khi nào sử dụng và sử dụng ở đâu

Mẫu thiết kế Command đóng gói một hành động hoặc một request như một đối tượng. Ứng dụng kinh điển là hệ thống trình đơn nơi mỗi đối tượng command mô tả một hành động và một hành động có thể “undo” có liên quan. Các hành động của trình đơn bao gồm các menu item như File | Open, File | Save, Edit | Copy… mỗi menu item được gắn với đối tượng command của nó.

Tất cả Command thực thi cùng interface, vì thế chúng có thể được xử lý một cách đa hình. Thông thường, interface của chúng gồm các phương thức chẳng ạn như Do và Undo (hoặc Execute và Undo). Những nơi mà bạn có thể mẫu thiết kế Command: menu command system và trong các ứng dụng yêu cầu chức năng “undo”.

Demo

CommandRealWorldClassDiagram

http://cid-d0e5ddf023bf4324.office.live.com/embedicon.aspx/.Public/Design%20Pattern/CommandRealWorld.zip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.