Flyweight

Khái niệm:

Sử dụng việc chia sẻ để hỗ trợ số lượng lớn các đối tượng fine-grained một cách hiệu quả.

Mức độ sử dụng: thấp

UML Class Diagram

flyweight_class_diagram

Những lớp và/hoặc đối tượng trong mẫu thiết kế này:

Flyweight (Character): khai báo một interface thông qua các flyweight có thể nhận và thực hiện trên trạng thái ngoại.

ConcreteFlyweight (CharacterA, CharacterB, …, CharacterZ): thực thi Flyweight interface và thêm vào phần lưu trữ cho trạng thái ngoại nếu có. Một đối tượng ConcreteFlyweight phải có khả năng chia sẻ được. Bất kì trạng thái nào mà nó lưu trữ phải là ngoại, nghĩa là nó phải độc lập với bối cảnh của đối tượng ConcreteFlyweight.

UnsharedConcreteFlyweight: không phải tất cả các lớp con đều cần được chia sẻ. Flyweight interface cho phép chia sẻ, nhưng nó không ép buộc.

Flyweight: khi nào dử dụng và sử dụng ở đâu

Mục tiêu của mẫu thiết kế Flyweight là để chia sẻ nhiều đối tượng fine-grained một cách hiệu quả. Các đối tượng flyweight được chia sẻ là bất biến, chúng không thể bị thay đổi vi chúng mô tả các tính chất được chia sẻ với các đối tượng khác. Một số ví dụ như các kí tự và line-style trong word processor hoặc các digit receiver trong một các ứng dụng mạng điện thoại chuyển đổi công cộng. Flyweight hiếm khi nào được sử dụng trong các ứng dụng nghiệp vụ hướng dữ liệu (data-driven business type application).

Demo

FlyweightRealWorldClassDiagram

http://cid-d0e5ddf023bf4324.office.live.com/embedicon.aspx/.Public/Design%20Pattern/FlyweightRealWorld.zip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.