Nén/giải nén với thư viện thuần C# SharpCompress

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu thư viện SharpCompress dùng để nén/giải nén tập tin sử dụng trong C#. Các bạn có thể tham khảo trước về thư viện này theo link (http://sharpcompress.codeplex.com/) trước khi xem ví dụ của mình.

Các định dạng tập tin nén mà SharpCompress hỗ trợ các bạn xem ở đây: SharpCompress supported formats

Bây giờ mình sẽ thực hiện một ví dụ mẫu sử dụng thư viện này để thực hiện việc nén và giải nén. Trong bài viết này, mình tạo một ứng dụng ASP.NET MVC 4 dạng empty project, sau đó mình add vào HomeController và tạo Index view mặc định. Tiếp theo, mình sẽ add reference vào thư viện SharpCompress bằng cách thực hiện lệnh trong Package Manager Console

Install-Package sharpcompress Continue reading